CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CEO CHAIN MODEL & FRANCHISE - MÔ HÌNH KINH DOANH CHUỖI VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Những người đang làm Kinh doanh theo mô hình Kênh phân phối truyền thống gặp nhiều khó khăn về công nợ hệ thống và trở ngại mở rộng quy mô một cách chủ động.

Những người bắt đầu triển khai dự án Kinh doanh có các sản phẩm khác biệt và độc quyền muốn xây dựng một cách chủ động và theo quy mô mong muốn.

Những người đang làm Kinh doanh đã có vị trí thương hiệu nhất định muốn mở rộng quy mô hoạt động.        

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Huấn luyện về Mô hình kinh doanh chuỗi và nhượng quyền thương hiệu.

Huấn luyện điều kiện và cách thức triển khai theo Mô hình kinh doanh chuỗi và nhượng quyền thương hiệu.        
 

NỘI DUNG CHI TIẾT

NỘI DUNG MỤC TIÊU THỜI LƯƠNG CÔNG CỤ

1. Huấn luyện về các mô hình Kênh phân phối. Đặc biệt về Mô hình kinh doanh chuỗi và Nhượng quyền thương hiệu.

Giúp người làm kinh doanh hiểu được các mô hình Kênh phân phối và điều kiện cần thiết để triển khai được theo Mô hình kinh doanh chuỗi và Nhượng quyền thương hiệu.

0.5 buổi.

1. Bảng phân tích điều kiện, thuận lợi, khó khăn trong từng Mô hình Kênh phân phối.

2. Lộ trình chi tiết và từng bước triển khai theo Mô hình Kinh doanh chuỗi.

- Giúp người làm kinh doanh tự phân tích được điều kiện của mình để xây dựng được các bước triển khai theo Mô hình kinh doanh Chuỗi.

- Xây dựng bộ công cụ chi tiết cho Công ty: Cơ cấu tổ chức, bảng CCSC, bảng tính lương thưởng,...

- Xây dựng bộ công cụ chi tiết cho Cửa hàng trong Chuỗi: Cơ cấu tổ chức, bảng CCSC, bảng tính lương thưởng,...

01 buổi.

2. Các bước triển khai Mô hình kinh doanh chuỗi.

3. Lộ trình chi tiết và từng bước triển khai Nhượng quyền thương hiệu.

- Giúp người làm kinh doanh tự phân tích được điều kiện của mình để xây dựng được các bước triển khai Nhượng quyền thương hiệu.

- Xây dựng bộ công cụ chi tiết cho Công ty: Cơ cấu tổ chức, bảng CCSC, bảng tính lương thưởng,...

- Xây dựng bộ công cụ chi tiết cho Cửa hàng trong Chuỗi: Cơ cấu tổ chức, bảng CCSC, bảng tính lương thưởng,...

0.5 buổi.

3. Các bước triển khai Nhượng quyền thương hiệu.

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                                Mr. NGÔ MINH TUẤN

                                      Chủ tịch HĐQT

                              Tập Đoàn CEO Việt Nam
                 Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

Huấn luyện dựa trên các Mô hình đã được triển khai thành công trong thực tế.

THỜI LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA

                                                                                                     Tổng thời lượng           :   02 buổi

                                                                                                     Số lượng người tham gia

                                                                                                      - Huấn luyện tập chúng không quá 100 người.

                                                                                                      Địa điểm                :   Hà Nội.

CEO CHAIN MODEL & FRANCHISE - TRIỂN KHAI KINH DOANH THÀNH CÔNG

ĐĂNG KÝ NGAY

Anh/ Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/ Chị tốt nhất!