ceo corporetion

KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Hệ thống khoán Quỹ lương, chi phí và kiểm soát hiệu quả công việc đến từng NV trong bộ phận kinh doanh:

          1. Phòng Truyền thông

          2. Phòng Marketing

          3. Phòng Sale

Tự động hóa bằng phần mềm CEO Brain 1.0

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

.Giúp CCO đọc được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh - CCSD - bộ điều khiển trung tâm phòng Kinh doanh.              

.Giúp CCO đọc được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh - CCSD - bộ điều khiển trung tâm phòng Kinh doanh.              

Giúp CCO nhận diện được các mô hình kênh phân phối nhằm lựa chọn mô hình tối ưu để xây dựng cơ cấu tổ chức.              

Giúp CCO biết được công việc của từng Nhân sự trong các phòng Truyền thông, Marketing, Sale, Sale admin trong mô hình để định biên, xây dựng quỹ lương, thưởng bằng hệ thống điều khiển nhân sự CCSP.                       

Giúp CCO xây dựng được bộ Kit cho từng Nhân sự trong hệ thống: Nội quy, mô tả công việc, chính sách lương KPI, chính sách thưởng, quy chế nâng lương, đào thải, và hệ thống báo cáo mẫu.               

Giúp CCO hoàn thiện các kỹ năng quản trị hệ thống, kỹ năng họp giao ban, kỹ năng dẫn dắt và lãnh đạo, kỹ năng đào tạo và phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng truyền động lực cho hệ thống, truyền thông nội bộ trong hệ thống kinh doanh, kỹ năng báo cáo CEO.

Xem thêm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

CEO - tham gia để biết nhằm mục tiêu thẩm định kế hoạch kinh doanh của GĐKD và hỗ trợ GĐKD vận hành hệ thống.

Giám đốc kinh doanh - tham gia để tổ chức, vận hành Phòng KD theo chiến lược của Công ty.

CEO - tham gia để biết nhằm mục tiêu thẩm định kế hoạch kinh doanh của GĐKD và hỗ trợ GĐKD vận hành hệ thống.

Giám đốc kinh doanh - tham gia để tổ chức, vận hành Phòng KD theo chiến lược của Công ty.

Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính - tham gia để biết các loại chi phí, thẩm định được các hạn mức chi phí phục vụ phòng Kinh doanh, và theo dõi hạn mức chi phí cho CEO.

TP Nhân sự - tham gia để biết luồng công việc phòng kinh doanh, khung năng lực Nhân sự trong từng bộ phận của Phòng Kinh doanh, biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng chính sách lương thưởng và tuyển dụng Nhân sự trong phòng kinh doanh

Xem thêm

BỐ CỤC VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN NỘI DUNG CHÍNH THỜI LƯỢNG

     Giai đoạn 1

Nhận Bộ công cụ online để xây dựng chiến lược năm 2019:

- Video hướng dẫn sử dụng, giúp Giám đốc kinh doanh biết cách sử dụng Phần mềm: "CEO Brain 1.0"

- Cung cấp user, password để Giám đốc kinh doanh cùng với các cộng sự hoàn thiện sơ bộ các bộ điều khiển tự động trong bộ phận Kinh doanh, bao gồm: CCSD, CCSP.

- Từ lúc giao dịch thành công khóa học (thanh toán 100% học phí khóa học).

- Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc khóa học.

     Giai đoạn 2

Học Offline cùng các Giảng viên

"3 ngày 3 đêm"
- Học chuyên môn: 3 ngày
- Chia sẻ Đạo Phật và cuộc sống: 1 tối
- Gala dinner giao lưu: 1 tối

     Giai đoạn 3

- Tiếp tục sử dụng CEO Brain GĐKD trong vòng 30 ngày sau khóa học để phối hợp với các Phòng ban

- Được tham gia "Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam", trong đó có các chuyên gia thấu hiểu, đã vận hành thành thạo hệ thống CCSD và CCSP.

30 ngày sau khóa học

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG MỤC TIÊU CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Giai đoạn 1:

Nhận Bộ công cụ online để xây dựng chiến lược năm 2019:

- Video hướng dẫn sử dụng, giúp Giám đốc kinh doanh biết cách sử dụng Phần mềm: "CEO Brain 1.0"

- Cung cấp user, password để Giám đốc kinh doanh cùng với các cộng sự hoàn thiện sơ bộ các bộ điều khiển tự động trong bộ phận Kinh doanh, bao gồm: CCSD, CCSP.

Nhận diện được mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp.

Dựa trên thông số lịch sử của Doanh Nghiệp:

- Xây dựng được cơ cấu tổ chức.

- Điền được doanh thu cũ.

- Điền được chi phí cũ.

- Ra được mức lương trung bình cũ của Nhân viên.

- Ra được hạn mức chi phí cũ.

- Điều chỉnh hạn mức chi phí cho năm 2019.

- Xây dựng được doanh thu năm 2019.

- Xây dựng được kế hoạch chi phí cho năm 2019.

- Xây dựng được bộ máy tổ chức cho năm 2019.

- Xây dựng được mức lương trung bình năm 2019.

- So sánh hạn mức, mức lương trung bình cũ và mới để đánh giá được tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Phần mềm "CEO Brain GĐKD" cho bạn xuất in được:

- Cơ cấu tổ chức cũ

- Hạn mức chi phí cũ

- Bảng dòng tiền cũ

- Cơ cấu tổ chức mới

- Hạn mức chi phí mới

- Bảng dòng tiền mới.

Giai đoạn 2:

Chuẩn hóa toàn bộ Kế hoạch Kinh doanh trên phần mềm

“CEO Brain GĐKD”.

Phần mềm "CEO Brain GĐKD" và thể hiện hóa trên phần mềm excel để báo cáo CEO.

Các mô hình kênh phân phối, nhận diện và phương pháp sử dụng, thay đổi.

Giúp CCO nhận diện được mô hình kênh phân phối chuỗi, nhượng quyền, truyền thống, bán lẻ, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của từng kênh theo dòng sản phẩm để lựa chọn mô hình kinh doanh thông minh, để quản trị hoặc thay đổi.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Luồng công việc trong truyền thông, marketing, sale để ứng dụng cho từng mô hình kinh doanh.

Giúp CCO hiểu được mục tiêu công việc của từng nhân viên, phòng ban, cách kiểm soát hiệu quả công việc, từ đó mới xây dựng được hệ thống khoán chi phí, quỹ lương và mục tiêu.

Cơ cấu tổ chức năm 2019.

Lựa chọn mô hình kinh doanh và xây dựng cơ cấu tổ chức.

Giúp CCO xây dựng được cơ cấu tổ chức sau khi định hình được mô hình kinh doanh.

Bộ kit cho từng vị trí nhân sự phòng kinh doanh năm 2019.

Căn cứ hạn mức chi phí, doanh thu 2019 để xây dựng cơ cấu tổ chức hoàn thiện và định biên nhân sự, quy chế lương KPI, thưởng hệ thống, cá nhân.

Giúp CCO xây dựng được cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự chi tiết để đánh giá tính khả thi trên cơ sở khối lượng công việc của năm 2019 và hạn mức chi phí được CEO giao.

Bảng cashflow kinh doanh năm 2019.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống điều khiển trung tâm phòng ban và nhân sự CCSD và CCSP trên phần mềm excel để hiểu bản chất.

Giúp CCO làm được chứ không phải chỉ để hiểu bằng cách cầm tay chỉ việc và tư duy trong quá trình làm.

Bảng cashflow kinh doanh năm 2019.

Chia sẻ các kỹ năng của Giám đốc Kinh doanh:

+ Kỹ năng tuyển dụng

+ Kỹ năng đào tạo

+ Kỹ năng họp giao ban

+ Kỹ năng tạo động lực

+ Kỹ năng báo cáo với CEO

Hoàn thiện các kỹ năng lãnh đạo và vận hành hệ thống trên bộ khung chuẩn của mô hình kinh doanh và nhân sự nhằm đạt hiệu quả tối ưu và biết cách sửa chữa nếu trong quá trình vận hành có các vấn đề phát sinh.

Bảng cashflow kinh doanh năm 2019.

Giai đoạn 3:

.

.

- Tiếp tục sử dụng CEO Brain GĐKD trong vòng 30 ngày sau khóa học để phối hợp với các Phòng ban

- Được tham gia "Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam", trong đó có các chuyên gia thấu hiểu, đã vận hành thành thạo hệ thống CCSD và CCSP.

Giúp cho CEO, GĐKD, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nhân sự điều chỉnh, sửa chữa nhằm thống nhất con số để vận hành kinh doanh năm 2019.

Tài liệu Giới thiệu và Hướng dẫn tham gia Cộng đồng.

GIÁ TRỊ GIA TĂNG HỌC VIÊN ĐƯỢC NHẬN

Tiếp tục được sử dụng CEO Brain GĐKD thêm 1 tháng sau khóa học

Được học lại miễn phí.

Được mang theo người thân tham gia "Đạo Phật và cuộc sống".

Tiếp tục được sử dụng CEO Brain GĐKD thêm 1 tháng sau khóa học

Được học lại miễn phí.

Được mang theo người thân tham gia "Đạo Phật và cuộc sống".

Được tham gia Cộng đồng Doanh nhân CEO VN,…

Được sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tuyển dụng Nhân sự, tư vấn theo gói, đào tạo nội bộ,... với chính sách nội bộ.

Xem thêm

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

                        Mr. NGÔ MINH TUẤN
                               Chủ tịch HĐQT
                       Tập Đoàn CEO Việt Nam
          Bao gồm 12 công ty con vận hành tự động.

                      Ms. NGÔ THỊ MINH HUỆ
                             Phó chủ tịch 01
              Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành
                      Tập đoàn CEO Việt Nam

                     Mr. NGUYỄN VIỆT DŨNG
                            Phó Chủ Tịch 02
                         Kiêm Tổng Giám Đốc
             Trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN

Thực hành với phần mềm

Chuẩn hóa cùng các CEO Master bằng bộ công cụ trên phần mềm excel.

Hoàn thiện thông số hệ thống bằng phần mềm CEO Brain GĐKD.

Thực hành với phần mềm

Chuẩn hóa cùng các CEO Master bằng bộ công cụ trên phần mềm excel.

Hoàn thiện thông số hệ thống bằng phần mềm CEO Brain GĐKD.

Có ngay cơ cấu tổ chức, hệ thống chia lương thưởng, hệ thống báo cáo phòng ban của chính 

Doanh nghiệp mình ngay sau khóa học bởi phần mềm CEO Brain GĐKD xuất in.

Huấn luyện các kỹ năng dựa trên tình huống tại Doanh nghiệp.

Xem thêm

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian            :   3 ngày

Lịch khai giảng  :   Thứ 5 đến Thứ 7 - Ngày 10/01 - 12/01/2019.

Địa điểm              :   Tòa nhà Mipec số 229 Tây Sơn, Hà Nội.

DÀNH THỜI GIAN 3 NGÀY - ĐỂ CÓ THỜI GIAN 1 ĐỜI

RA QUYẾT ĐỊNH HÔM NAY - TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG KINH DOANH NGÀY MAI

ĐĂNG KÝ NGAY

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây để Học viện hỗ trợ Anh/Chị tốt nhất!