ceo corporetion

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Giúp học viên chủ động vận hành được Phòng Sale hiệu quả, chủ động, chuyên nghiệp

2. Giúp học viên đóng gói được tài liệu chuyển giao cho từng vị trí do mình quản lý 

3. Giúp học viên nhân bản hệ thống trên cơ sở bộ tài liệu đóng gói đến từng vị trí quản lý

4. Giúp học viên có năng lực quản lý được hệ thống bán hàng với hàng trăm nhân sự 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Nhân viên Sale: Học để thăng tiến
- Trưởng phòng Sale: Học để làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
- GĐ Kinh doanh: Học để giám sát và hướng dẫn nhân viên 

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

1. Phương pháp huấn luyện: Online
2. Thời gian huấn luyện: 60 ngày

BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC HUẤN LUYỆN

Chương I: Luật chơi

Chương II:  Đóng gói Luật chơi theo vị trí
(Trưởng phòng; Trưởng team; Nhân viên)

Chương III: Kỹ năng lập kế hoạch Kinh doanh

Chương IV: Tuyển dụng nhân sự

Chương V: Truyền thông hệ thống

Chương VI: Vận hành hệ thống

Chương VII: Quản trị bản thân

Chương VIII: Quản trị sự thay đổI

Chương IX: Nghề và nghiệp

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

DANH MỤC HUẤN LUYỆN STT TÊN BÀI MỤC TIÊU CÔNG CỤ MÂU

Chương I.

Luật chơi

I.1

Tiếp nhận đề bài

Tiếp nhận doanh thu, hạn mức công nợ, chi phí và phân tích tính khả thi

Bảng CCSD

  

I.2

Tiếp nhận hoặc xây dựng quy trình bán hàng

Phân tích sản phẩm & thói quen khách hàng để tiếp nhận và điều chỉnh quy trình bán hàng cho hiệu quả

Slide HD

    

I.3

Xây dựng CCTC

Biết cách xây dựng CCTC dựa trên quy trình bán hàng và tâm lý Nhân viên Sale

CCTC mẫu

  

I.4

Định biên nhân sự

Biết cách định biên nhân sự trên cơ sở hạn mức chi phí và khả năng triển khai kinh doanh

Bảng phân tích định biên

 

I.5

Các phương pháp tính lương

Biết cách xây dựng Quy chế tính lương để thúc đẩy tinh thần nhân viên và phù hợp với văn hóa, đặc thù ngành nghề

Bộ tài liệu đóng gói tính lương theo 3 phương pháp: khoán doanh thu; 3T; chiết khấu

 

I.6

Xây dựng Nội quy phòng

Biết cách ban hành Nội quy phòng và Quy chế xử phạt trên nền tàng Nội quy doanh nghiệp 

Mẫu nội quy

 

I.7

Xây dựng Quy chế thưởng/ phạt theo công nợ

Biết cách xây dựng quy chế để nhân viên tự nguyện, chủ động thu hồi công nợ trước kỳ hạn

Mẫu quy chế

Chương II. 
Đóng gói Luật chơi theo vị trí
(Trưởng phòng; Trưởng team; Nhân viên)

II.1

Đóng gói Luật chơi

Căn cứ Luật chơi tại Chương I, Trưởng phòng biết cách bóc tách văn bản, Luật chơi theo từng vị trí để chuyển giao: Bao gồm CCTC & mô tả công việc của phòng; Nội quy; Quy chế tính lương theo vị trí; các mẫu đơn của doanh nghiệp; các quy trình hay quyết toán

Bộ tài liệu quy chuẩn luật chơi & VH hệ thống

 

II.2

Đóng gói Quy trình nghiệp vụ & công cụ mẫu

Căn cứ Quy trình tại Chương I, Trưởng phòng biết cách bóc tách và đóng gói quy trình nghiệp vụ theo vị trí để chuyển giao: Bao gồm Quy trình, các văn bản, biểu mẫu phục vụ chuyên môn cho từng vị trí 

Bộ tài liệu quy chuẩn luật chơi & VH hệ thống

 

II.3

Đóng gói tài liệu vận hành

Đóng gói quy trình vận hành và báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm và các văn bản, biểu mẫu kèm theo.

Bộ tài liệu quy chuẩn luật chơi & VH hệ thống

Chương III. Kỹ năng lập kế hoạch Kinh doanh

III.1

Phân tích các thông số mấu chốt để đạt được mục tiêu doanh thu

Căn cứ mục tiêu doanh thu, giá trị trung bình/ đơn hàng của khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi trong lịch sử để xác lập các thông số trung gian của kế hoạch

Bảng phân tích mẫu III.1

 

III.2

Phân bổ các thông số mấu chốt và chi phí cho từng team, nhân viên

Biết cách lập bảng phân bổ thông số mục tiêu doanh thu và thông số trung gian cho từng team, nhân viên

Bảng phân tích mẫu III.2

 

III.3

Mẫu kế hoạch Kinh doanh

Biết lập kế hoạch chuyên nghiệp: mục tiêu, nguồn lực, vận hành trên cơ sở luật chơi.

CC.3.3

 

III.4

Bảo vệ kế hoạch và kỹ năng đàm phán

Biết cách thuyết phục sếp trên cơ sở thông số chứng minh

 

Chương IV.
Tuyển dụng nhân sự

IV.1

Chuẩn bị tuyển dụng

Biết cách đóng gói tài liệu tuyển dụng để phối hợp với Phòng Nhân sự 

Bộ tài liệu chuẩn IV.1

 

IV.2

Phỏng vấn tuyển dụng

Biết cách định vị nhân sự để lựa chọn thông qua việc đặt câu hỏi và đánh giá đáp án của ứng viên

CC.4.2

 

IV.3

Quy trình hỗ trợ nhân sự mới 

Biết cách xây dựng lộ trình hỗ trợ nhân sự mới để gắn bó với doanh nghiệp và phát triển bản thân

CC.4.3

Chương IV.
Tuyển dụng nhân sự

V.1

Truyền thông về Quy chế lương

Truyền tải được đến nhân viên động lực về thu nhập để có đủ khát vọng làm việc

 

 

V.2

Truyền thông về sản phẩm và thị trường 

Truyền tải được đến nhân viên niềm tin để thành công

 

 

V.3

Truyền thông về Luật chơi  

Truyền tải được đến nhân viên các Quy chế thưởng/ phạt để có ý thức tuân thủ quy chế và văn hóa doanh nghiệp

 

 

V.4

Truyền thông về chuyên môn của bản thân

Truyền tải được động lực đến nhân viên vì có cơ hội được đào tạo

 

 

V.5

Đào tạo về nghiệp vụ 

Giúp nhân viên mới nắm được Quy trình vận hành 

 

 

V.6

Chuyển giao gói tài liệu theo vị trí cho nhân sự

Chuyển giao gói tài liệu đầy đủ giúp nhân sự chủ động trong công việc

 

Chương VI. 
Vận hành hệ thống

VI.1

Lập báo cáo mẫu cho nhân viên

Biết cách xây dựng mẫu báo cáo cho nhân viên, dựa trên thông số để đánh giá được khung năng lực của nhân sự

CC.6.1

 

VI.2

Đọc và phân tích báo cáo

Biết cách phân tích báo cáo của nhân sự và hệ thống để đánh giá hiệu quả, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thay đổi kết quả tích cực hơn

 

 

VI.3

Kỹ năng giám sát 

Biết cách xây dựng hệ thống giám sát nhân sự để đảm bảo hiệu quả công việc nhưng không gây ức chế cho nhân viên

CC.6.3

 

VI.4

Kỹ năng họp giao ban

Biết cách họp giao ban chuyên nghiệp 

 

 

VI.5

Kỹ năng đào tạo 

Biết cách xây dựng được tài liệu và đào tạo hiệu quả 

CC.6.5

Chương VII. 
Quản trị bản thân

VII.1

Trưởng phòng làm gương 

Giúp Trưởng phòng hiểu được giá trị của làm gương sẽ ảnh hưởng đến động lực của hệ thống như thế nào để có cách ứng xử phù hợp trong hệ thống.

 

Chương VIII.
Quản trị sự thay đổi

VIII.1

Định giá sản phẩm

Giúp Trưởng phòng hiểu được phương pháp định giá sản phẩm để không tiêu cực khi có sự thay đổi

CC.8.1

 

VIII.2

Tăng doanh thu kế hoạch 

Giúp Trưởng phòng hiểu được có bao nhiêu nguyên nhân làm thay đổi doanh thu, để chủ động thay đổi doanh thu mục tiêu hàng năm

CC.8.2

 

VIII.3

Sếp và bạn ? 

Biết được mối tương quan giữa bạn - sếp trực tiếp - doanh nghiệp, để có cách ứng xử phù hợp khi thay đổi sếp trực tiếp hay gián tiếp

CC.8.3

 

VIII.4

Vì sao bạn mất việc ? 

Giúp người học biết có bao nhiêu nguyên nhân mất việc và thái độ hành xử phù hợp trong hoàn cảnh này

CC.8.4

Chương IX. 
Nghề và nghiệp

IX.1

Nỗi khổ của Trưởng phòng

Giúp người học biết rõ các nỗi khổ của Trưởng phòng mà ai cũng gặp phải để định tâm làm việc và phát triển

CC.9.1

 

IX.2

Cơ hội nào cho Trưởng phòng ?

Giúp người học chủ động xây dựng được lộ trình thăng tiến trong doanh nghiệp trên cơ sở vị trí Trưởng phòng Sale

CC.9.2

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Ông: NGÔ MINH TUẤN

Chủ tịch kiêm TGĐ Tập Đoàn CEO Việt Nam

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

1. Được hưởng các chính sách nội bộ của Tập đoàn CEO Việt Nam

2. Được hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian học.

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY CHƯƠNG TRÌNH

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây để nhận được hỗ trợ.