PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ CHẾ KHOÁN DỰA TRÊN BSC- PHẦN 2

Sau khi đã lựa chọn được Chiến lược trong phần đầu của Series bài viết "Xây dựng cơ chế khoán dựa trên BSC", chúng ta sẽ xây dựng các tiêu chí để đánh giá Chiến lược đó có thành công hay không, và trình bày một Bản đồ chiến lược sẽ phải như thế nào.

https://lh6.googleusercontent.com/lgAXFEZRIP1qbFlL6thrJGdZXwXRN6J3w_Yg6ScVg-W3NG4Eg-nj4mWYW-Pm6tuU0iWNATkOzjaItpvpsWDUCg_TSXkQqQbbvkExwAvbLazA9zA353A1RflNkdO7rF35u_0wFS54

Bước 4: Xác định Mục tiêu & Kết quả Chiến lược (Strategic Objectives & Results)

Mục tiêu

Nhà lãnh đạo phải trả lời được 2 câu hỏi:

• Doanh nghiệp cần phải đạt được những mục tiêu gì để giúp chiến lược đã lựa chọn thành công?

• Các kết quả sơ bộ nào để có thể đánh giá chiến lược này thành công?

Phương pháp

• Ứng với từng chiến lược đã chọn, Doanh nghiệp xác định các mục tiêu chiến lược theo 04 phương diện BSC (Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi & Phát triển).

• Sau đó, vẽ các đường dẫn, kết nối các mục tiêu chiến lược theo quan hệ nhân-quả.

• Liệt kê một số kết quả, mà sau khi triển khai, có thể đánh giá được ngay chiến lược có đạt được hay không.

• Như vậy, mỗi chiến lược được thể hiện qua một Bản đồ chiến lược thành phần.

https://lh5.googleusercontent.com/wXZ8zH1FtifDtv7pmPUKs7ITdibDwaBe3ccF7tUOJkKo4UceRoMGBGUMsOYzsPyLsRyRR4PXKM6Md2QHbz1mdLkrvq-iY2k1WwPIQs7wfuYtbQB3lTqhI0-QKK4j_7I3qpoRRzdh

Mô hình xây dựng Bản đồ chiến lược thành phần

Cách đặt mục tiêu chiến lược

Để hiện thực hóa chiến lược, bạn cần đặt mục tiêu chiến lược bắt đầu bằng danh sách các từ khóa “tăng”, “giảm”, “tối ưu”, “khai thác”, “tối đa hóa”,...

Bên cạnh đó, việc thiết lập mục tiêu phải dựa trên hai yếu tố chính gồm hạn mức và chi phí để có thể ra được góc nhìn tổng quan và sâu nhất về doanh nghiệp.

Phương pháp rà soát đường dẫn liên kết mục tiêu chiến lược

CÁCH 01: Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"

• Tại sao lại cần thiết có mục tiêu chiến lược này?

• Nếu mục tiêu chiến lược này đạt được, sẽ dẫn đến đạt được (những) mục tiêu chiến lược gì?

https://lh6.googleusercontent.com/-9qYCLGYpnDi25elC3jxr7kjxEa4oQX4tCilZqIAvT4CZGIlWqXAGSiNB6tAoM-9bBd8sI1Fn9vPxUiJt66DzlQ_vTpfDfknrx7pZg12fLtU90lE5BK-fR8MwEz0MF5SyI5TfPmF

Rà soát từ dưới lên với câu hỏi "WHY"

CÁCH 02: Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"

• Làm sao để đạt mục tiêu chiến lược này?

• Để đạt được mục tiêu chiến lược này, cần đạt được (những) mục tiêu chiến lược nào trước?

https://lh5.googleusercontent.com/GhVNFN-bu1nHQ3t89w_gNbaKqg6y7vOjIWrKq25HXrosPko3uKvUhlLM3WXb4_3O6z0SyL3Z258XEtJ8NhKvb1i04p4ONaANgHcbNJXIMCY87eeeEJo4Kv55WEcvmlxW4PBVUQ4h

Rà soát từ trên xuống với câu hỏi "HOW"


Bước 5: Xây Dựng Bản Đồ Chiến Lược Cấp Công ty (Strategy Mapping)

Mục tiêu

Xây dựng bản đồ chiến lược cấp công ty theo 04 phương diện BSC gồm phương diện tài chính, khách hàng, hệ thống nhân sự và sự học hỏi, phát triển, ứng dụng công nghệ vào vận hành doanh nghiệp.

Mỗi phương diện sẽ gồm những nhánh nhỏ khác nhau tất cả đều hướng tới mục tiêu về chiến lược tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp và giá trị cốt lõi.

Phương pháp

• Sau khi đã xây dựng được các Bản đồ chiến lược thành phần (mỗi chiến lược được cụ thể hóa bằng một bản đồ chiến lược thành phần), tiến hành hợp nhất để có bản đồ chiến lược cấp công ty.

• Sau đó, tiến hành rà soát và vẽ đường dẫn liên kết cho các mục tiêu này theo quan hệ nhân-quả.

• Lưu ý: sau khi vẽ các đường dẫn liên kết mục tiêu, cần kiểm tra lại mọi đường dẫn có khớp với chiến lược ban đầu đề ra hay không và đặc biệt là sự liên quan mật thiết giữa các phương diện. Ví dụ đối với quy trình nội bộ, học hỏi phát triển cần phù hợp với hệ giá trị khách hàng mà ban đầu doanh nghiệp đặt ra; mặt trận tài chính và khách hàng phải cân bằng được chi phí, hạn mức để hình thành hệ thống trả lương nhân sự phù hợp,...

https://lh5.googleusercontent.com/qZHeg3GYoqId_qcPZDo5hf37pyshn3zsV2dwwLQpDYxyQIdNCfWhxINSG3uiqF0TWRcgdHJJMM9U9MSEVgtP1Mp1wAtcJdavqJghhRcX3d73cmtpe4WwPrRxWp_cH1KpSfDMdXPC

Mô hình hợp nhất các Bản đồ chiến lược thành phần thành Bản đồ chiến lược cấp công ty

Trên đây là hai bước tiếp trong chuỗi quy trình “Xây dựng cơ chế khoán dựa trên BSC cho doanh nghiệp”. Vì lượng kiến thức khá nhiều nên Học viện bắt buộc phải chia nhỏ để các bạn dễ dàng nắm bắt và thực thi.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo của Học viện CEO Việt Nam để hiểu về toàn bộ quy trình áp dụng BSC thẻ điểm cân bằng vào vận hành doanh nghiệp tự động.

Nguồn: Sưu tầm

Tìm hiểu về khóa học ứng dụng BSC vào vận hành doanh nghiệp tự động tại đây:

https://ceovietnam.edu.vn/trang-gg-ceo-quan-tri.html?soure=GG