Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.

Về văn hóa: Xây dựng được văn hóa đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Về chính sách: Xây dựng cơ chế khoán toàn diện cho từng nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp.

Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Mục tiêu chương trình

TRIẾT LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm soát hiệu quả nhân sự hệ thống
KHOÁN
QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Gói 1

KIẾN THỨC

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 giai đoạn dành cho doanh nhân.

TOÀN DIỆN 4 GIAI ĐOẠN

Gói 2

TƯ TƯỞNG, TƯ DUY SỬ DỤNG KIẾN THỨC

Gói 3

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

Gói 4

SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 VỚI TRUYỀN THỐNG

- Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng... cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.
- Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong khóa chuyển giao.
- Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.
- Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao trực tiếp với 1,5 ngày.

TRƯỚC CHUYỂN GIAO

- Được trang bị đầy đủ kiến thức nền từ ở nhà qua giai đoạn học online cùng toàn bộ nhân viên trước đó, phù hợp với khả năng của mọi học viên.
- Tập trung chuyển giao trọng điểm vào Tư tưởng và Tư duy sử dụng kiến thức.
- Tích cực hỏi - đáp với nhà chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn

TRONG CHUYỂN GIAO

Tính nhất quán: Toàn bộ các bước và chương trình từ online, offline đều được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.

SAU CHUYỂN GIAO:
TỰ ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Được tham gia khóa chuyển giao trực tiếp 1 ngày để trực tiếp Mr. Ngô Minh Tuấn giải đáp các khó khăn sau 1 tháng áp dụng.
- Được học lại chương trình chuyển giao Offline miễn phí học phí.

CHUYỂN GIAO SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

1

2

3

4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo
 • Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline - Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức 

MỤC TIÊU:

 • Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

CÁCH THỨC:

+ Trên máy tính
+ Smartphone, máy tính bảng
+ Máy chiếu trong các buổi đào tạo tập trung

Kiến thức

GÓI 1

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về chương trình Giúp học viên nắm bắt được lộ trình chuyển giao.
2 Nhiệm vụ của 1 Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Nhân sự phải làm gì với Hệ thống nhân sự của phòng, của doanh nghiệp và các thông số hiệu quả của Bộ phận Nhân sự.
3 BSC (Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp) và vai trò của Giám đốc Nhân sự Giúp học viên hiểu về BSC và biết rõ vai trò của mình trong hệ thống.
4 Luồng công việc của Bộ phận Kinh doanh, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Kinh doanh trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Kinh doanh.
5 Luồng công việc của Bộ phận Tài chính - Kế toán, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Tài chính - Kế toán trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Tài chính - Kế toán.
6 Luồng công việc của Bộ phận Hành chính, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Hành chính trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Hành chính.
7 Luồng công việc của Bộ phận Nhân sự, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Nhân sự trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Nhân sự.
8 Luồng công việc của Bộ phận Sản xuất, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Sản xuất trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Sản xuất.
9 Luồng công việc của Bộ phận Kho, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Kho trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Kho.
10 Luồng công việc của Bộ phận Mua hàng, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Mua hàng trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Bộ phận Mua hàng.
11 Huấn luyện xây dựng Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp Giúp học viên chủ động xây dựng được cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp mình đảm bảo 3 nguyên tắc:
- Đảm bảo chiến lược theo BSC nhằm phục vụ Khách hàng theo đúng giá trị cốt lõi.
- Có cá nhân chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động trong Doanh nghiệp.
- Xác định được quyền lợi của từng cá nhân theo kết quả hoạt kinh doanh.
12 Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) Xây dựng bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) theo cơ cấu tổ chức.
13 Bảng điều khiển trung tâm phòng ban trong doanh nghiệp (CCSD) Xây dựng bảng điều khiển trung tâm phòng ban trong doanh nghiệp (CCSD) theo cơ cấu tổ chức.
14 Xây dựng cơ chế lương khoán cho cán bộ nhân viên theo bộ công cụ CCSP & KPIs Giúp học viên xây dựng được hệ thống chính sách bằng cơ chế khoán CCSP & KPIs
15 Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp Tư duy vận hành bộ não con người và phương pháp truyền thông nội bộ để triển khai cơ chế khoán trong doanh nghiệp
16 6 hệ giá trị trong con người và phương pháp nhận diện Giúp học viên nhận diện được ưu điểm và nhược điểm của nhân sự thông qua 6 hệ giá trị để có định hướng sử dụng
17 Đặc thù công việc của từng phòng ban và nhóm người phù hợp Giúp học viên biết cách sắp xếp nhân sự phù hợp để mang lại sự ổn định và hiệu quả cho doanh nghiệp
18 Quy trình tuyển dụng Giúp học viên xây dựng bộ công cụ mẫu trước khi làm công tác tuyển dụng và trong tuyển dụng.
19 Quy trình phỏng vấn tuyển dụng Giúp học viên biết lựa chọn phương pháp phỏng vấn tuyển dụng và xây dựng kịch bản phỏng vấn tuyển dụng khoa học, hiệu quả
20 Quy trình tiếp nhận và đào tạo văn hóa doanh nghiệp Giúp học viên xây dựng được các mẫu biểu khi tiếp nhận nhân sự và các nội dung cần đào tạo hội nhập cho Nhân sự mới.
21 Quy trình tính lương và thưởng Giúp học viên xây dựng được Bảng tính lương thưởng cho từng bộ phận và cho Doanh nghiệp, quản trị được hạn mức chi phí quỹ lương thưởng theo CCSC.
22 Quy trình làm BHXH và thống kê Xã hội học Giúp học viên hiểu được các bước làm BHXH, xây dựng bảng thống kê xã hội học Nhân sự trong doanh nghiệp, hiểu được ý nghĩa các con số thống kê, phân tích, báo cáo và tư vấn các giải pháp quản trị cho Ban lãnh đạo.
23 Quy trình xây dựng và thực hiện chính sách phúc lợi Giúp học viên xây dựng được chính sách phúc lợi và các bước thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho Nhân sự trong Doanh nghiệp, giúp Nhân sự yên tâm làm việc và tạo ra một lợi thế cạnh tranh về môi trường làm việc của Doanh nghiệp mình.
24 Quy trình đào tạo thường xuyên Giúp học viên hiểu và phân tích được nhu cầu đào tạo, lập được kế hoạch đào tạo cho từng phòng ban, kế hoạch đào tạo thường xuyên trong Doanh nghiệp.
25 Quy trình sa thải Giúp học viên xây dựng quy trình sa thải căn cứ theo việc đánh giá hiệu quả làm việc của Nhân sự.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Ứng dụng Đạo Phật trong kinh doanh - Giúp học viên hiểu mình, hiểu người và biết cách dùng người.
- Giúp học viên hiểu được bản chất của tư duy hệ thống trên cơ sở có góc nhìn sử dụng người để phù hợp với hệ thống.
2 Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người. - Giúp học viên hiểu được 6 hệ giá trị để hình thành nên 1 con người, định hình được tầng bậc của nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng.
- Giúp học viên hiểu được vấn đề của Nhân sự mình đang dùng, từ đó có giải pháp giúp họ thay đổi.
3 Phỏng vấn tuyển dụng Chuyển giao phương pháp tuyển dụng có Bộ kit tuyển dụng và câu hỏi kèm theo.
4 Hệ thống báo cáo mẫu. Hướng dẫn xây dựng và sử dụng hệ thống báo cáo mẫu tại Doanh nghiệp. (có báo cáo mẫu kèm theo)
5 Quy trình họp giao ban Có quy trình mẫu kèm theo và biên bản họp giao ban mẫu để học viên sử dụng.
6 Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn Giúp học viên xác định được chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương pháp định giá doanh nghiệp và cách sử dụng hệ thống công cụ BSC, CCSC, CCSD, CCSP để huy động vốn.
7 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp mình.
8 Gala Tổng kết và trao chứng chỉ Thành phần tham gia: Tất cả các học viên học các Khóa (khoảng 500 học viên)
- CEO Quản trị
- Giám đốc kinh doanh
- Giám đốc Tài chính
- Giám đốc Nhân sự
- Giám đốc Sản xuất
"Là nơi hội tụ những con người cùng hệ tư duy để có thể chung tay góp sức với nhau để giải quyết các vấn đề trong Doanh nghiệp bạn."
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 - Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp
- Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng
Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp - Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

 • Nắm được tư duy ứng dụng kiến thức vào doanh nghiệp
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi - đáp với nhà chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia chuyển giao trực tiếp 1,5 ngày tại Resort gần trung tâm HN để toàn bộ Thân - Tâm - Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được huấn luyện trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi - Đáp - Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác.

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
 • Giải quyết khó khăn vướng mắc sau 1 tháng áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

CÁCH THỨC:

 • Cách 1: Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1 ngày tại trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 • Cách 2: Tất cả học viên được cấp tài khoản truy cập nền tảng hỗ trợ khách hàng sau chuyển giao

Tư tưởng, Tư duy sử dụng kiến thức

GÓI 2

Áp dụng vào thực tiễn

GÓI 3

Review sửa chữa sau áp dụng

GÓI 4

+ Học viên có thể tra cứu các câu hỏi thường gặp trên thư  viện chung của hệ thống, được cập nhật theo thời gian thực.
+ Học viên có thể gửi các câu hỏi mới đến Hội đồng chuyên môn, để nhận lại video giải đáp trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn và Hội đồng, để đảm bảo chất lượng hỗ trợ được nhất quán từ 1 nhà chuyển giao
+ Có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học để làm: Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự; Giám đốc Nội chính.
- Học để thẩm định và phối hợp: Giám đốc điều hành.
- Học để biết và phối hợp: Trưởng các phòng ban trong doanh nghiệp; Giám đốc sản xuất;Giám đốc Kinh doanh; Giám đốc Tài chính.

NHÀ CHUYỂN GIAO

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các gói của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Mr. Ngô Minh Tuấn

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Sau chuyển giao

Trong chuyển giao

Được mang theo người thân tham gia chương trình "Đạo Phật và cuộc sống" miễn phí.

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa huấn luyện.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,... với chính sách nội bộ.

Sửa chữa sau áp dụng : Online - 16 buổi ; Offline - 8 buổi

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Học Online: 60 Ngày (kể từ ngày User đăng ký học được kích hoạt)

Thời gian học

Học Offline: 1,5 ngày (Thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của Tháng)

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Học Offline: Tại Resort 4*.

Cảm nhận học viên

Với sự tham gia của những chủ Doanh nghiệp lớn, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giám đốc trường LITADO Digital Marketing - Nguyễn Mạnh Linh; Giám đốc vận hành HYOSUNG Việt Nam - Tô Xuân Hiếu; Tổng giám đốc Tú Art Wedding - Nguyễn Tuấn Tú....

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình này

HOTLINE: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ