Chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất từ chiến lược sản phẩm, thiết kế, đánh giá nhà cung cấp, mua hàng, sản xuất để ra thành phẩm.

Chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và tìm được lỗ hổng trong dây chuyền sản xuất để tối ưu bằng hệ thống kiểm soát: Quản lý chất lượng; Giám sát kỹ thuật; KCS.

Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho 1 nhà máy, và vai trò của từng phòng ban trong hệ thống.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của DN để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển DN trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và DN, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Mục tiêu chương trình

TRIẾT LÝ CỦA KHÓA HỌC

Quản trị mục tiêu
KHOÁN
Hệ thống kiểm soát chất lượng và hiệu quả nhân sự
Gói 1

KIẾN THỨC

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 giai đoạn dành cho doanh nhân.

TOÀN DIỆN 4 GIAI ĐOẠN

Gói 2

TƯ TƯỞNG, TƯ DUY SỬ DỤNG KIẾN THỨC

Gói 3

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

Gói 4

SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 VỚI TRUYỀN THỐNG

- Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng... cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.
- Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong chương trình.
- Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào chuyển giao trực tiếp.
- Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

TRƯỚC CHUYỂN GIAO

- Được trang bị đầy đủ kiến thức nền từ ở nhà qua giai đoạn học online cùng toàn bộ nhân viên trước đó, phù hợp với khả năng của mọi học viên.
- Tập trung chuyển giao trọng điểm vào Tư tưởng và Tư duy sử dụng kiến thức.
- Tích cực hỏi - đáp với nhà chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn

TRONG CHUYỂN GIAO

Tính nhất quán: Toàn bộ các bước và chương trình từ online, offline đều được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.

SAU CHUYỂN GIAO:
TỰ ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Được tham gia khóa chuyển giao offline 1 ngày để trực tiếp Mr. Ngô Minh Tuấn giải đáp các khó khăn sau 1 tháng áp dụng.
- Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

CHUYỂN GIAO SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

1

2

3

4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo
 • Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline - Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức 

MỤC TIÊU:

 • Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

CÁCH THỨC:

+ Trên máy tính
+ Smartphone, máy tính bảng
+ Máy chiếu trong các buổi đào tạo tập trung

Kiến thức

GÓI 1

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về khóa học Giúp học viên nắm bắt được lộ trình học tập.
2 Nhiệm vụ của Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Sản xuất phải làm và thông số đo lường hiệu quả của 1 nhà máy.
3 Chiến lược sản phẩm Giúp học viên biết cách tiếp nhận chiến lược sản phẩm một cách tự nguyện dựa trên góc nhìn của cuộc sống thay vì tình trạng phản ứng tiêu cực theo góc nhìn của kỹ thuật.
4 Quy trình sản xuất của 1 nhà máy tính từ công đoạn nhận được thiết kế cho đến xuất kho thành phẩm Giúp học viên liệt kê được hệ thống các quy trình trong nhà máy, trong từng phòng/ban, trong từng tổ đội để có kế hoạch hoàn thiện các quy trình trong nhà máy. Đồng thời hiểu được bản chất của từng phòng ban và thông số đo lường hiệu quả của từng phòng ban trong nhà máy.
5 Quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp Giúp học viên có công cụ để đánh giá nhà cung cấp trước khi mua hàng và tiếp tục đánh giá nhà cung cấp trong quá trình mua hàng để tư vấn cho CEO có phương hướng lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất.
6 Vai trò và chức năng của phòng Kế hoạch sản xuất, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kế hoạch sản xuất, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kế hoạch sản xuất, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
7 Vai trò và chức năng của phòng Mua hàng, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Mua hàng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Mua hàng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
8 Vai trò và chức năng của phòng Kho, cơ cấu tổ chức và hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Kho, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Kho, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
9 Quy trình sản xuất và chuyển giao công đoạn giữa các tổ/đội sản xuất Giúp học viên biết cách xây dựng hệ thống công cụ chuyển giao để biến tổ/đội phía sau kiểm soát chất lượng thành phẩm của tổ/đội phía trước.
10 Vai trò và chức năng của phòng Giám sát kỹ thuật, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Giám sát kỹ thuật, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Giám sát kỹ thuật, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
11 Vai trò và chức năng của phòng KCS, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng KCS, từ đó: Biết cách xây dựng phòng KCS, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
12 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị chất lượng, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị chất lượng, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị chất lượng, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
13 Vai trò và chức năng của phòng An toàn lao động, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng An toàn lao động, từ đó: Biết cách xây dựng phòng An toàn lao động, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
14 Vai trò và chức năng của phòng Quản trị thiết bị, hệ thống quy trình kiểm soát Giúp học viên hiểu được luồng công việc trong phòng Quản trị thiết bị, từ đó: Biết cách xây dựng phòng Quản trị thiết bị, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng thông qua hệ thống công cụ báo cáo đo lường.
15 Cơ cấu tổ chức của nhà máy Giúp học viên xây dựng được cơ cấu tổ chức của 1 nhà máy hoàn thiện.
16 Sử dụng hệ thống công cụ CCSC, CCSD để xây dựng cơ chế khoán lương, thưởng cho lãnh đạo, cán bộ cấp trung và các phòng ban hỗ trợ sản xuất. Chuyển giao học viên xây dựng cơ chế khoán theo doanh thu của nhà máy.
17 Sử dụng KPIs để xây dựng cơ chế khoán theo khối lượng và chất lượng sản phẩm cho công nhân sản xuất trực tiếp Huấn luyện học viê xây dựng cơ chế khoán cho công nhân sản xuất trực tiếp theo lương sản phẩm dưới dạng KPIs.
18 Hệ thống quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm sau bán hàng và truy vết lịch sử nhằm nâng cao chất lượng sau bán hàng. Hướng dẫn học viên xây dựng quy trình và bộ công cụ để sửa lỗi và vá lỗi trong quá trình sản xuất thông qua đo lường kết quả chất lượng thành phẩm sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất của nhà máy.
19 Hệ thống báo cáo nội bộ của nhà máy nhằm tổng hợp thông số báo cáo cho CEO Hướng dẫn học viên xây dựng hệ thống báo cáo mẫu cho các phòng ban, tổ/đội và đọc ý nghĩa các con số.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Ứng dụng Đạo Phật trong kinh doanh - Giúp học viên hiểu mình, hiểu người và biết cách dùng người.
- Giúp học viên hiểu được bản chất của tư duy hệ thống trên cơ sở có góc nhìn sử dụng người để phù hợp với hệ thống.
2 Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người. - Giúp học viên hiểu được 6 hệ giá trị để hình thành nên 1 con người, định hình được tầng bậc của nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng.
- Giúp học viên hiểu được vấn đề của Nhân sự mình đang dùng, từ đó có giải pháp giúp họ thay đổi.
3 Phỏng vấn tuyển dụng Huấn luyện phương pháp tuyển dụng có Bộ kit tuyển dụng và câu hỏi kèm theo.
4 Hệ thống báo cáo mẫu. Hướng dẫn xây dựng và sử dụng hệ thống báo cáo mẫu tại Doanh nghiệp. (có báo cáo mẫu kèm theo)
5 Quy trình họp giao ban Có quy trình mẫu kèm theo và biên bản họp giao ban mẫu để học viên sử dụng.
6 Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn Giúp học viên xác định được chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương pháp định giá doanh nghiệp và cách sử dụng hệ thống công cụ BSC, CCSC, CCSD, CCSP để huy động vốn.
7 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp mình.
8 Gala Tổng kết và trao chứng chỉ Thành phần tham gia: Tất cả các học viên học các Khóa (khoảng 500 học viên)
- CEO Quản trị
- Giám đốc kinh doanh
- Giám đốc Tài chính
- Giám đốc Nhân sự
- Giám đốc Sản xuất
"Là nơi hội tụ những con người cùng hệ tư duy để có thể chung tay góp sức với nhau để giải quyết các vấn đề trong Doanh nghiệp bạn."
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 - Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp
- Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng
Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp - Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

 • Nắm được tư duy ứng dụng kiến thức vào doanh nghiệp
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi - đáp với nhà chuyển giao Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1,5 ngày tại Resort gần trung tâm HN để toàn bộ Thân - Tâm - Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi - Đáp - Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác.

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được chuyển giao tại chương trình
 • Giải quyết khó khăn vướng mắc sau 1 tháng áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

CÁCH THỨC:

 • Cách 1: Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1 ngày tại trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 • Cách 2: Tất cả học viên được cấp tài khoản truy cập nền tảng hỗ trợ khách hàng sau huấn luyện

Tư tưởng, Tư duy sử dụng kiến thức

GÓI 2

Áp dụng vào thực tiễn

GÓI 3

Review sửa chữa sau áp dụng

GÓI 4

+ Học viên có thể tra cứu các câu hỏi thường gặp trên thư  viện chung của hệ thống, được cập nhật theo thời gian thực.
+ Học viên có thể gửi các câu hỏi mới đến Hội đồng chuyên môn, để nhận lại video giải đáp trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn và Hội đồng, để đảm bảo chất lượng hỗ trợ được nhất quán từ 1 nhà huấn luyện
+ Có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học để làm: Giám đốc Sản xuất.
- Học để thẩm định và phối hợp: Giám đốc điều hành.
- Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

NHÀ CHUYỂN GIAO

100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các gói của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Mr. Ngô Minh Tuấn

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Sau chuyển giao

Trong chuyển giao

Được mang theo người thân tham gia chương trình "Đạo Phật và cuộc sống" miễn phí.

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa huấn luyện.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,... với chính sách nội bộ.

Sửa chữa sau áp dụng : Online - 16 buổi ; Offline - 8 buổi

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Học Online: 60 Ngày (kể từ ngày User đăng ký học được kích hoạt)

Thời gian học

Học Offline: 1,5 ngày (Thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của Tháng)

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Học Offline: Tại Resort 4*.

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình này

HOTLINE: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT