Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính- Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.

Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Tài chính- Kế toán, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Tài chính- Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Tài chính- Kế toán để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính để đáp ứng đủ nguồn lực cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bằng hệ thống thông số: Dòng tiền; Lợi nhuận; Hạn mức chi phí; Huy động vốn.

Học viên có tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.

Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Mục tiêu chương trình

TRIẾT LÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sử dụng và đào tạo nhân sự hiệu quả
KHOÁN
Hệ thống báo cáo theo "ngôn ngữ" của Nhà quản trị
Gói 1

KIẾN THỨC

MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0

Mô hình chuyển giao toàn diện 4 giai đoạn dành cho doanh nhân.

TOÀN DIỆN 4 GIAI ĐOẠN

Gói 2

TƯ TƯỞNG, TƯ DUY SỬ DỤNG KIẾN THỨC

Gói 3

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN

Gói 4

SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO 4.0 VỚI TRUYỀN THỐNG

- Được cấp tài khoản học online: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng... cho người học và toàn doanh nghiệp. Giúp tất cả nhân sự đồng nhất được tư duy.
- Ghi chép lại các thắc mắc khi học để trao đổi trong khóa chuyển giao.
- Trang bị đủ kiến thức nền trước khi vào huấn luyện offline.
- Dễ dàng thu xếp thời gian lãnh đạo tham gia chuyển giao với 1,5 ngày offline.

TRƯỚC CHUYỂN GIAO

- Được trang bị đầy đủ kiến thức nền từ ở nhà qua giai đoạn học online cùng toàn bộ nhân viên trước đó, phù hợp với khả năng của mọi học viên.
- Tập trung huấn luyện trọng điểm vào Tư tưởng và Tư duy sử dụng kiến thức.
- Tích cực hỏi - đáp với nhà huấn luyện Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn

TRONG CHUYỂN GIAO

Tính nhất quán: Toàn bộ các bước và chương trình từ online, offline đều được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.

SAU CHUYỂN GIAO:
TỰ ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Được tham gia khóa chuyển giao offline 1 ngày để trực tiếp Mr. Ngô Minh Tuấn giải đáp các khó khăn sau 1 tháng áp dụng.
- Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

CHUYỂN GIAO SỬA CHỮA SAU ÁP DỤNG

1

2

3

4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Đồng bộ kiến thức, tư tưởng mọi vị trí từ nhân viên cho đến lãnh đạo
 • Ghi lại các vấn đề trong quá trình áp dụng, phục vụ cho Giai đoạn 2 Offline - Tư tưởng, tư duy sử dụng kiến thức 

MỤC TIÊU:

 • Tất cả nhân viên và ban lãnh đạo cùng học ONLINE trên hệ thống phần mềm

CÁCH THỨC:

+ Trên máy tính
+ Smartphone, máy tính bảng
+ Máy chiếu trong các buổi đào tạo tập trung

Kiến thức

GÓI 1

STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tổng quan về khóa học Giúp học viên nắm bắt được lộ trình huấn luyện của khóa học Giám đốc Tài chính và vai trò, vị trí hiện tại của học viên để có góc nhìn và phương pháp học hiệu quả, để áp dụng tại doanh nghiệp.
2 Nhiệm vụ của một CEO chuyên nghiệp Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Tài chính phải làm với hệ thống Tài chính của mình, thay vì đi làm thay cho Nhân viên của chính mình tuyển về.
3 Các khái niệm căn bản về tài chính: Hệ thống khái niệm tài chính của doanh nghiệp, phòng ban để định khoản Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) Giúp học viên hiểu rõ các thông số sức khỏe tài chính của doanh nghiệp để kiểm soát và tư vấn cho lãnh đạo, hiểu rõ các thông số về kinh doanh và chi phí của hệ thống để định khoản và kiểm soát chi phí của hệ thống.
4 Bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) Giúp học viên xây dựng được bảng điều khiển trung tâm hệ thống Kinh doanh, biết cách điều tiết các hạn mức tài chính trong CCSD để định hướng kinh doanh theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
5 Xây dựng hạn mức tài chính tại doanh nghiệp của học viên để chuẩn bị cho cơ chế khoán - Huấn luyện học viên cách tương tác với CBNV trong phòng Tài chính - Kế toán để lấy dữ liệu lịch sử nhằm xây dựng hạn mức tài chính, hoặc phối hợp với các bộ phận xây dựng mới hạn mức tài chính mà không làm "vỡ" hệ thống.
6 - Triển khai cơ chế khoán tại doanh nghiệp - Hướng dẫn học viên xây dựng bảng hạn mức mẫu trình lãnh đạo phê duyệt.
- Hướng dẫn học viên cách trình bày hạn mức tài chính khoán cho các phòng ban và ban hành văn bản cho lãnh đạo phê duyệt.
7 Bảng điều khiển Hệ thống trung tâm phòng Tài chính - Kế toán (CCSD) Chuyển giao cho học viên tiếp nhận các hạn mức tài chính - kế toán do lãnh đạo khoán để truyền thông tới nhân viên nhằm chuẩn bị cơ chế khoán.
8 Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính - Kế toán Giúp học viên xây dựng được 1 phòng Tài chính - Kế toán đầy đủ, phân tích được luồng công việc đến từng vị trí nhân viên; Định biên nhân sự; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng vị trí.
9 Cơ cấu tổ chức và luồng công việc trong phòng Tài chính - Kế toán cho từng mô hình doanh nghiệp: Sản xuất; Dịch vụ; Thương mại; Dự án đầu tư Giúp học viên về xây dựng được ngay cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế toán cho doanh nghiệp mình dựa trên mô hình doanh nghiệp.
10 Xây dựng chính sách cho nhân viên phòng Tài chính - Kế toán bằng bộ công cụ CCSP & KPIs Giúp học viên biết cách xây dựng bảng lương thưởng cho CBNV trong phòng
11 Hệ thống báo cáo nội bộ phòng Tài chính - Kế toán và phương pháp lưu tài liệu đảm bảo tính kế thừa và đủ thông số cho CEO phân tích quản trị. Giúp học viên xây dựng được báo cáo mẫu cho CBNV trong phòng, quy trình lưu trữ tài liệu.
12 Hệ thống báo cáo mẫu cho CEO và Hội đồng quản trị Giúp học viên xây dựng được báo cáo mẫu cho CEO và Hội đồng quản trị.
13 Quy trình kiểm soát tài chính doanh nghiệp thông qua hạn mức; Kế hoạch để doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp. Giúp học viên chủ động xây dựng các hạn mức tài chính trong doanh nghiệp cho CEO, hỗ trợ, đôn đốc các Trưởng phòng lập kế hoạch hàng tháng bằng kế hoạch mẫu tài chính để doanh nghiệp chủ động về dòng tiền và chi tiêu thông minh.
14 Kỹ năng đào tạo nhân viên để định khoản đúng, kiểm soát hạn mức đúng; Chịu trách nhiệm với các chỉ tiêu hạn mức mà doanh nghiệp đưa ra. Xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên để đảm bảo các thông số tài chính đến với Giám đốc Tài chính là chính xác và có tính kiểm soát
15 Quy trình tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới trong Bộ phận Tài chính - Kế toán Huấn luyện học viên quy trình đào tạo về văn hóa, chuyên môn, quyền lợi cá nhân nhằm chọn lọc được đúng nhân sự để đi đường dài với doanh nghiệp.
16 Hướng dẫn các phần mềm kế toán: Ưu điểm và Nhược điểm. Giới thiệu một số phần mềm trên thị trường về nghiệp vụ kế toán để Giám đốc Tài chính tham khảo và sử dụng cho phù hợp.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Ứng dụng Đạo Phật trong kinh doanh - Giúp học viên hiểu mình, hiểu người và biết cách dùng người.
- Giúp học viên hiểu được bản chất của tư duy hệ thống trên cơ sở có góc nhìn sử dụng người để phù hợp với hệ thống.
2 Phân tích thói quen tư duy của con người để chuẩn bị cho phương án phỏng vấn và sử dụng người. - Giúp học viên hiểu được 6 hệ giá trị để hình thành nên 1 con người, định hình được tầng bậc của nhân sự khi phỏng vấn tuyển dụng.
- Giúp học viên hiểu được vấn đề của Nhân sự mình đang dùng, từ đó có giải pháp giúp họ thay đổi.
3 Phỏng vấn tuyển dụng Chuyển giao phương pháp tuyển dụng có Bộ kit tuyển dụng và câu hỏi kèm theo.
4 Hệ thống báo cáo mẫu. Hướng dẫn xây dựng và sử dụng hệ thống báo cáo mẫu tại Doanh nghiệp. (có báo cáo mẫu kèm theo)
5 Quy trình họp giao ban Có quy trình mẫu kèm theo và biên bản họp giao ban mẫu để học viên sử dụng.
6 Phương pháp định giá doanh nghiệp và huy động vốn Giúp học viên xác định được chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương pháp định giá doanh nghiệp và cách sử dụng hệ thống công cụ BSC, CCSC, CCSD, CCSP để huy động vốn.
7 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp mình.
8 Gala Tổng kết và trao chứng chỉ Thành phần tham gia: Tất cả các học viên học các Khóa (khoảng 500 học viên)
- CEO Quản trị
- Giám đốc kinh doanh
- Giám đốc Tài chính
- Giám đốc Nhân sự
- Giám đốc Sản xuất
"Là nơi hội tụ những con người cùng hệ tư duy để có thể chung tay góp sức với nhau để giải quyết các vấn đề trong Doanh nghiệp bạn."
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 - Học viên áp dụng các kiến thức đã học trên cơ sở các công cụ hỗ trợ vào doanh nghiệp
- Ghi lại các vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình áp dụng
Tạo ra sự nhất quán, đồng bộ về văn hóa từ ban lãnh đạo cho đến các nhân viên.
STT Nội dung chuyển giao Mục tiêu
1 Tọa đàm các vấn đề tồn tại của Doanh nghiệp và giải pháp - Các học viên chủ động đưa ra các vấn đề gặp phải tại Doanh nghiệp mình và phương pháp ứng dụng kiến thức công cụ của Khóa học để sử dụng trong Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

 • Nắm được tư duy ứng dụng kiến thức vào doanh nghiệp
 • Ứng dụng triết lý đạo phật trong lãnh đạo và kinh doanh
 • Tích cực hỏi - đáp với nhà huấn luyện Mr. Ngô Minh Tuấn với các khó khăn đã ghi chép sẵn.

CÁCH THỨC:

 • Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1,5 ngày tại Resort gần trung tâm HN để toàn bộ Thân - Tâm - Tuệ được tập trung tuyệt đối.
 • Được chuyển giao trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.
 • Hỏi - Đáp - Tương tác trực tiếp với Mr. Ngô Minh Tuấn và các học viên khác.

MỤC TIÊU:

 •  Ứng dụng toàn bộ kiến thức, tư duy, công cụ vào doanh nghiệp
 • Ghi chép lại toàn bộ các vấn đề trong quá trình tự áp dụng để chuẩn bị tham gia khóa hỗ trợ offline trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn

CÁCH THỨC:

 • Tự áp dụng tại doanh nghiệp của học viên với toàn bộ tư tưởng, tư duy, công cụ và kịch bản áp dụng vào doanh nghiệp đã được huấn luyện tại chương trình
 • Giải quyết khó khăn vướng mắc sau 1 tháng áp dụng
 • Điều chỉnh, sửa chữa sau khi áp dụng để phù hợp với từng doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

CÁCH THỨC:

 • Cách 1: Tất cả các học viên tham gia chuyển giao offline 1 ngày tại trung tâm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trực tiếp bởi Mr. Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
 • Cách 2: Tất cả học viên được cấp tài khoản truy cập nền tảng hỗ trợ khách hàng sau chuyển giao

Tư tưởng, Tư duy sử dụng kiến thức

GÓI 2

Áp dụng vào thực tiễn

GÓI 3

Review sửa chữa sau áp dụng

GÓI 4

+ Học viên có thể tra cứu các câu hỏi thường gặp trên thư viện chung của hệ thống, được cập nhật theo thời gian thực.
+ Học viên có thể gửi các câu hỏi mới đến Hội đồng chuyên môn, để nhận lại video giải đáp trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn và Hội đồng, để đảm bảo chất lượng hỗ trợ được nhất quán từ 1 nhà chuyển giao
+ Có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học để làm: Giám đốc điều hành.
- Học để thẩm định và phối hợp: Chủ tịch HĐQT.
- Học để hiểu và thực hiện: Giám đốc sản xuất; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự; Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.

NHÀ CHUYỂN GIAO

100% thời lượng được chuyển giao trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các gói của toàn bộ chương trình huấn luyện.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam
Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động cũng như người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.

Mr. Ngô Minh Tuấn

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Sau chuyển giao

Trong chuyển giao

Được mang theo người thân tham gia chương trình "Đạo Phật và cuộc sống" miễn phí.

Được tặng phần mềm CEO Brain 2.0 trong 06 tháng sau khóa chuyển giao.

Được tham gia cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam, tham gia các sự kiện thường niên sinh hoạt giao lưu của cộng đồng Doanh nhân, các cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối.

Được cấp tài khoản để truy cập nền tảng hỗ trợ học viên sau khóa huấn luyện, giúp học viên : Đưa ra các vấn đề khó khăn trong quá trình áp dụng và nhận kết quả hỗ trợ từ khối tư vấn chuyên môn ( Chủ tịch Ngô Minh Tuấn và đội ngũ chuyên gia thuộc Bệnh viện Doanh nghiệp CEO VN ) ngay trong hệ thống.

Được học lại chương trình Offline miễn phí học phí.

Được hướng dẫn và hỗ trợ về kỹ thuật, nhắc lịch hoàn thành bài học trong suốt quá trình học Online.

Được giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp mình thông qua việc đóng góp các câu hỏi vào Danh sách các câu hỏi được lựa chọn thảo luận và giải đáp trong suốt quá trình học.

Tham gia Gala giao lưu và kết nối các Học viên trong Cộng đồng Doanh nhân CEO Việt Nam.

Được ưu tiên sử dụng các Dịch vụ khác của CEO Việt Nam: Tư vấn doanh nghiệp, đào tạo inhouse, tuyển dụng nhân sự, sản phẩm thời trang,... với chính sách nội bộ.

Sửa chữa sau áp dụng : Online - 16 buổi ; Offline - 8 buổi

Địa điểm

Học Online: Theo địa điểm học tập chủ động của Học viên.

Học Online: 60 Ngày (kể từ ngày User đăng ký học được kích hoạt)

Thời gian học

Học Offline: 1,5 ngày (Thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của Tháng)

Áp dụng vào doanh nghiệp 01 tháng

Học Offline: Tại Resort 4*.

Chắc chắn qua các thông tin trên sẽ chưa thể làm rõ hết về chương trình
Anh/Chị an tâm để lại thông tin ở form (Thông tin được bảo mật và không spam)
Học viện sẽ cung cấp thêm thông tin giúp anh/chị có góc nhìn rõ ràng hơn về chương trình này

HOTLINE: 0986 77 66 22

CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH