CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – EBL

học viện DOANH NHÂN ceo việt nam GLobal Chương trình CHUYỂN HÓA TÂM THỨC KHÓA ĐẶC BIỆT Dành cho phụ huynh và học sinh​ “ĐÁNH THỨC KHÁT VỌNG, ĐÁNH THỨC […]

CEO QUẢN TRỊ – KIẾN TẠO

Giúp học viên biết cách triển khai, đóng gói một hệ thống doanh nghiệp bài bản, vận hành tự động và có tầm nhìn, đánh giá tính khả thi bằng hệ thống các thông số và bản đồ tài chính.

CEO QUẢN TRỊ – VẬN HÀNH

Giúp học viên sử dụng hệ thống tham chiếu Five Interface để phê duyệt hệ thống Hạn mức/Định mức khả thi trước khi vận hành

CHỦ TỊCH DOANH NGHIỆP

Huấn luyện học viên đóng gói tài liệu của doanh nghiệp để nhân bản hệ thống và trở thành Bác sĩ doanh nghiệp tham gia triển khai tư vấn tại DN khách hàng của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam hoặc chủ động mở được doanh nghiệp tư vấn

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

anh_hien_thi_co_che_hinh_thanh_tu_duy

Giúp Học viên tìm về cơ chế tư duy gốc thông qua quá trình Quy luật hóa các quy luật trong đời sống (Tư duy nhất thể)