CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TƯ DUY

anh_hien_thi_co_che_hinh_thanh_tu_duy

Giúp Học viên tìm về cơ chế tư duy gốc thông qua quá trình Quy luật hóa các quy luật trong đời sống (Tư duy nhất thể)

CEO QUẢN TRỊ – KIẾN TẠO

Giúp học viên biết cách triển khai, đóng gói một hệ thống doanh nghiệp bài bản, vận hành tự động và có tầm nhìn, đánh giá tính khả thi bằng hệ thống các thông số và bản đồ tài chính.

CEO QUẢN TRỊ – VẬN HÀNH

Giúp học viên sử dụng hệ thống tham chiếu Five Interface để phê duyệt hệ thống Hạn mức/Định mức khả thi trước khi vận hành

THIỀN TRÍ TUỆ

Dành cho học viên đã học CEO Quản trị, CEO Beginer và nhân sự cấp trung của Doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong quá trình thực hành thiền