CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Giúp Học viên xây dựng, vận hành hệ thống Nhân sự Ổn định, Hiệu quả và nằm trong hạn mức Chi phí với cơ chế Khoán

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

XD-ho-so-goi-von

Giúp Học viên hiểu được góc nhìn của nhà đầu tư. Xây dựng được bộ Hồ sơ Gọi vốn chuyên nghiệp & Hiệu quả

CHUYỂN HÓA TÂM THỨC – PTP

Giúp Học viên có cuộc sống hạnh phúc và an lạc thông qua thấu hiểu các quy luật và thuận theo tự nhiên